NIEUWSBRIEF

Vlaamse Regering talmt met maatregelen in het Omgevingsrecht om problematiek COVID-19 te milderen

23-03-2020

 

 

Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures

Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor een nooddecreet met als doel de juridische gevolgen van het Coronavirus op te vangen.
Het decreet voorziet twee zaken:
1. een vrijstelling van vergunningsplicht voor de bouw en uitbating van extra zorginfrastructuur;
2. het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen om dwingende proceduretermijnen te verlengen of op te schorten.

In uitvoering daarvan heeft de Vlaamse Regering vandaag het nooddecreet bekrachtigd en de civiele noodsituatie afgekondigd zodat de hoger aangehaalde artikelen geactiveerd zijn, maar heeft nog geen beslissingen genomen die artikel 5 van dat decreet tot uitvoering brengen. Hierdoor lopen voorlopig alle vervaltermijnen in het omgevingsrecht onverkort verder (bezwaren, beroepen, openbare onderzoeken, adviestermijnen, beslissingstermijnen, … maar ook alle vervaltermijnen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege). E.e.a. steekt schril af tegen bijvoorbeeld de besluiten die intussen in het Waalse Gewest genomen werden:

  • schorsing van alle dwingende en beroepstermijnen uit Waalse wetgeving voor dertig dagen vanaf 18 maart 2020 (2 x verlengbaar voor dezelfde termijn)
  • schorsing van alle dwingende en beroepstermijnen voor beroepen bij de Raad van State inzake administratieve rechtshandelingen van Waalse administratieve overheden en van Waalse reglementen gedurende dertig dagen vanaf 18 maart 2020 (2 x verlengbaar voor dezelfde termijn)
  • schorsing van alle dwingende termijnen betreffende de uitoefening van de bevoegdheden van de gemeenteraden van Waalse gemeenten en steden door het college van burgemeester en schepenen (gedurende dertig dagen vanaf 18 maart 2020).

De sector blijft intussen dus - op straffe van onontvankelijkheid van de handeling - verplicht aan alle vervaltermijnen en formaliteiten te voldoen. Wij blijven dan ook aandringen op spoedige milderende maatregelen voor deze problematiek.

GSJ advocaten volgt de ontwikkelingen binnen deze materie nauw op en bericht u zodra wij over meer informatie beschikken. Voor vragen kan u steeds terecht bij onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.

Bron: GSJ Advocaten