NIEUWSBRIEF

De zorgvolmacht

17-09-2019

 

 

Wat is een zorgvolmacht:

Een handelingsbekwaam persoon, de lastgever, verleent aan een ander persoon, de lasthebber, volmacht om in geval van latere tijdelijke of definitieve onbekwaamheid, welbepaalde daden en handelingen in het kader van zijn vermogen te stellen.
Zonder zorgvolmacht zal de vrederechter een onbekwaam iemand onder bewindvoering plaatsen.

De zorgvolmacht moet schriftelijk worden opgemaakt en kan onderhands of notarieel worden opgesteld, notarieel voor handelingen van de lasthebber waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is, bv een verkoop van een onroerend goed.
De volmacht moet worden geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten dat door de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen wordt bijgehouden, zonder registratie is ze niet geldig.

Wie is de lasthebber?

De lastgever kiest een vertrouwenspersoon als lasthebber, kinderen, familie of een vriend, die de opdracht dient te aanvaarden. Een opvolger voor de lasthebber wordt ook best gekozen door de lastgever, voor het geval de initiële lasthebber, de opdracht niet meer kan of wenst uit te voeren. Een bijkomende vertrouwenspersoon kan worden aangeduid om na te zien of de wensen van de lastgever terdege worden uitgevoerd.
Een vergoeding voor de lasthebber kan worden bepaald, een professionele bewindvoerder daarentegen heeft recht op een percentage op de inkomsten van de lastgever.

Praktisch.

De lastgever kan zelf bepalen wanneer hij de zorgvolmacht in werking laat treden, of zodra hij onbekwaam wordt, te definiëren met een doktersattest.
De lastgever kan een lijst van te stellen handelingen opmaken, dit kunnen handelingen van beheer zijn zowel als daden van beschikking, deze laatste enkel via een notariële zorgvolmacht.
Duidelijke richtlijnen in de zorgvolmacht zijn een vereiste, zowel op privaat vlak als eventueel bedrijfsmatig.
De zorgvolmacht kan ook een instrument zijn in de successieplanning,
De lastgever tenslotte kan steeds de zorgvolmacht herroepen zolang hij wilsbekwaam is.
Een vrederechter kan ten allen tijde controle uitvoeren op de uitvoering door de lastgever en in bepaalde gevallen kan hij ingrijpen, de zorgvolmacht desnoods beëindigen en een bewindvoerder aanstellen als hij vaststelt dat de belangen van de lastgever worden geschaad.


Paul De Blay
Voorzitter VVF vzw.